• ΜΠΑΞΕΒΑΝΟΣ Φ. & Μ. Ο.Ε.
 • ΜΠΑΞΕΒΑΝΟΣ Φ. & Μ. Ο.Ε.
 • ΜΠΑΞΕΒΑΝΟΣ Φ. & Μ. Ο.Ε.
 • ΜΠΑΞΕΒΑΝΟΣ Φ. & Μ. Ο.Ε.
 • ΜΠΑΞΕΒΑΝΟΣ Φ. & Μ. Ο.Ε.
 • ΜΠΑΞΕΒΑΝΟΣ Φ. & Μ. Ο.Ε.
 • ΜΠΑΞΕΒΑΝΟΣ Φ. & Μ. Ο.Ε.
 • ΜΠΑΞΕΒΑΝΟΣ Φ. & Μ. Ο.Ε.
 • ΜΠΑΞΕΒΑΝΟΣ Φ. & Μ. Ο.Ε.
 • ΜΠΑΞΕΒΑΝΟΣ Φ. & Μ. Ο.Ε.
 • ΜΠΑΞΕΒΑΝΟΣ Φ. & Μ. Ο.Ε.
 • ΜΠΑΞΕΒΑΝΟΣ Φ. & Μ. Ο.Ε.
 • ΜΠΑΞΕΒΑΝΟΣ Φ. & Μ. Ο.Ε.
 • ΜΠΑΞΕΒΑΝΟΣ Φ. & Μ. Ο.Ε.
 • ΜΠΑΞΕΒΑΝΟΣ Φ. & Μ. Ο.Ε.
 • ΜΠΑΞΕΒΑΝΟΣ Φ. & Μ. Ο.Ε.
 • ΜΠΑΞΕΒΑΝΟΣ Φ. & Μ. Ο.Ε.
 • ΜΠΑΞΕΒΑΝΟΣ Φ. & Μ. Ο.Ε.
 • ΜΠΑΞΕΒΑΝΟΣ Φ. & Μ. Ο.Ε.
 • ΜΠΑΞΕΒΑΝΟΣ Φ. & Μ. Ο.Ε.
 • ΜΠΑΞΕΒΑΝΟΣ Φ. & Μ. Ο.Ε.
 • ΜΠΑΞΕΒΑΝΟΣ Φ. & Μ. Ο.Ε.

Εγγύηση προϊόντων BAX TOOLS

ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Κάθε εργαλείο της Φ. & Μ. ΜΠΑΞΕΒΑΝΟΥ ΟΕ υπόκειται σε αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους σύμφωνα με τα πρότυπα ποιότητας που έχει θέσει η εταιρεία και συνοδεύεται από εγγύηση καλής λειτουργίας. Για εργαλεία που αγοράστηκαν εντός της ελληνικής επικράτειας ισχύει: Περίοδος εγγύησης 12 μηνών από την ημερομηνία αγοράς. Εντός αυτής της περιόδου, η εταιρεία καλύπτει το κόστος επισκευής και της δωρεάν αντικατάστασης ελαττωματικών εξαρτημάτων του εργαλείου στην περίπτωση κατασκευαστικού λάθους ή αστοχίας υλικού. Η εγγύηση δίνεται με τη βασική προϋπόθεση της «καλής λειτουργίας».

Από την εγγύηση εξαιρούνται:

 • Εργαλεία που δεν φέρουν CE.
 • Όλα τα εξαρτήματα και ανταλλακτικά (π.χ. καρβουνάκια, καλώδιο, διακόπτες, χειρόμιζες).
 • Μπαταρίες και φορτιστές.
 • Εργαλεία που έχουν ανοιχτεί ή επισκευαστεί από άτομα μη εξουσιοδοτημένα από την εταιρεία.
 • Εργαλεία που χρησιμοποιούνται για ενοικίαση.
 • Εργαλεία που έχουν υποστεί τροποποιήσεις και αλλαγές.
 • Εργαλεία που έχουν υποστεί ζημιές από μη συμμόρφωση με τις οδηγίες του κατασκευαστή όπως μη ενδεδειγμένη χρήση ή χρήση μη αυθεντικών εξαρτημάτων και ανταλλακτικών της εταιρείας.
 • Εργαλεία με ελλιπή συντήρηση ή φροντίδα.
 • Βλάβες του εργαλείου οι οποίες προκύπτουν από φυσιολογική φθορά και ακατάλληλη μεταχείριση.
 • Χρήση μη ενδεδειγμένων λιπαντικών κατά την περίοδο μακροχρόνιας αποθήκευσης.

ΕΓΓΡΑΦΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Η απόδοση της εγγύησης θα πρέπει να γίνεται εντός του χρόνου εγγύησης. Για την επισκευή μιας βλάβης η οποία καλύπτεται από τους όρους εγγύησης θα πρέπει ο αγοραστής να επικοινωνήσει μαζί μας και να προσκομίσει το πρωτότυπο τιμολόγιο ή απόδειξη αγοράς όπου θα αναγράφονται ο κωδικός του εργαλείου καθώς και η ημερομηνία αγοράς.

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ SERVICE

ΜΑΤΖΑΡΗΣ ΝΙΚ. ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 36
2310529956 – 6974044151
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
matzarisdiamantis@gmail.com